Psykolog
Anna Grönberg

Min hemsida
2013-10-16

Hej! Du har hittat till min min hemsida. Här tar jag upp litet av varje av det som intresserar mig just nu. Det betyder att skilda ämnen dyker upp som direkt handlar om min verksamhet som huvudsakligen är undervisning inom ramen för kognitiv beteendeterapi, KBT. Andra ämnen som ansluter till min värdering att min hemsida skall handla om sådant som gör en skillnad för människor kan också behandlas. Brokighet eftersträvas.

I den högra spalten finner du fakta om min yrkesbakgrund och verksamhet.

Tack för att du tittar in!


ACT samtalskort
2013-10-16

ACT samtalskort är ett terapeutiskt verktyg för att arbeta med livsinriktningar enligt Acceptance and Commitment Therapy. Korten skapar och utvecklar meningsfulla perspektiv på livet och passar både ungdomar och vuxna.
Korten är utvecklade av dr. Louise Hayes som valt att dela dem utan ersättning. Hennes förhoppning är i stället att användare donerar pengar till ett sjukhus i Nepal, www.sanjiwani.org.np

Korten kan beställas på www.livskompass.se


Behandling av PTSD, fackgranskning och svenskt förord
2013-03-15

Tillsammans med kollegan Filip Arnberg har jag genomfört fackgranskningen av samt skrivit förord till den svenska översättningen av manual och arbetsbok för Prolonged Exposure Therapy (Foa et al). Manualen heter i svensk utgåva Emotionell bearbetning vid PTSD, Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT, ISBN 978-91-27-13315-0. Arbetsboken för klienter heter Ta tillbaka ditt liv, vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse, ISBN 978-92-27-13316-7.
Materialet utgör ett viktigt tillskott av kunskap i det svenska KBT biblioteket. Den behandling vid Posttraumatisk stresstörning som Edna Foa och medarbetare utvecklat och beforskat är behandlingen med den starkaste evidensen och ett förstahandsval vid PTSD.


Om og Om og Om igjen på norsk psykologkonferens
2012-08-31Den norska utgåvan av boken som Sandra Bates och Anna Grönberg skrivit om KBT vid tvångsproblem har givits ut i både Norge och Danmark. På bilden visas boken i Fagbogsförlagets monter vid norska psykologförbundets årliga konferens.


Bokutgivning i Norge och Danmark
2012-08-30

Boken om KBT vid tvångsproblem, skriven av Sandra Bates och Anna Grönberg har översatt till norska och danska. I Norge är den utgiven av Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1233-0 och i Danmark av Dansk Psykologisk forlag, ISBN 978-8777-067-204.


Om och Om och Om igen, att behandla tvångsproblem med KBT
2012-01-12Om och om och om igen är en handbok för behandlare som vill erbjuda KBT-behandling vid tvångsproblem. Bokens huvudfokus är behandling och dess ambition är att sätta ljuset på en ofta försummad och obehandlad problembild med svår negativ påverkan på livskvaliteten för de drabbade.
Boken beskriver utförligt empiri och klinisk erfarenhet rörande fenomenet tvångsproblem, dess konsekvenser för klienten och dennes nätverk. Den är teoretiskt i fas med de senaste forskningsrönen när det gäller behandling vid tvångsproblem och exponeringsbehandling i allmänhet.
Om och om och om igen beskriver hur man skapar en heltäckande bild av klientens tvångsproblem och hur man motiverar till behandling. Principerna för hur behandling planeras och genomförs på ett strukturerat och systematiskt sätt beskrivs utförligt. Texten belyses av en mängd kliniska exempel i syfte att öka förståelsen för problembilden och förloppet i en KBT-behandling. I boken beskrivs även komplementära behandlingsinsatser för svårigheter som uppträder tillsammans med tvångsproblem.
Boken riktar sig till personal inom vård och behandling och är även lämplig som kurslitteratur vid universitet och högskolor samt andra utbildningar inom kognitiv beteendeterapi.

Bates, S. & Grönberg, A. (2010) Om och om och om igen. Stockholm: Natur & Kultur.
ISBN 978-91-27-11835-5


ACT och tvångsproblem
2012-01-09

Mike Twohig, som hade huvudansvaret för den randomiserade studie om ACT vid tvångsproblem som publicerades 2010, genomför en 2-dagars workshop i Stockholm 9-10 maj 2012. Arrangör är svenska psykologiinstitutet. För ytterligare info se

http://www.svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/utbildning/kurser/how-act-can-be-integrated-into-standard-treatment-for-anxiety-disorders/Beteendeterapeutiska föreningen 40 år 17-19 mars
2011-06-07Beteendeterapeutiska föreningen, BTF, firade sitt 40 årsjubileum i Stockholm 17-19 mars. Under jubileumsgeneralens, Jonas Ramnerö, ledning hölls ett storstilat program där viktiga aktuella områden inom KBT- familjen belystes. Internationella och inhemska forskare fanns representerade i programmet. Särskilt hedrande var att Nathan Azrin (bilden)närvarade vid 40-årsfirandet. Han har skapat och systematiskt prövat banbrytande tillämpningar inom vitt skilda områden av beteendeterapin såsom att behandla tics och tourette syndrom, missbruksbehandling, att förbättra funktionsnivå hos gravt fysiskt och psykiskt handikappade personer, hjälpa arbetslösa till större effektivitet när de söker jobb. Hans metoder är berömda- habitreversal, comunityreinforcement approach, token economy, jobgroups etc. Han gav både en workshop och föreläste vilket var ett unikt tillfälle att ta del av levande KBT-historia och bakgrunden till aktuella kliniska tillämpningar. Det som särskilt rörde mig i Azrins framställning var den värdegrund och personlig åtagande som väglett hans livsgärning, nämligen att göra en skillnad för de mest utsatta med hjälp av empriskt grundade beteendeprinciper. I allt han berättade om klappade ett stort hjärta med. Vi kan vara stolta över sådana förebilder i KBT.

Visa äldre inlägg (7 st)


Professionell presentation

Jag är psykolog och psykoterapeut samt handledare i KBT. Jag har arbetat med kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) i mer än 30 år.
Jag åtar mig gärna att föreläsa om inlärningspsykologi och beteendeanalys, evidensgrundade behandlingar för ångest, depression och missbruk inklusive ACT. Som särskild specialitet föreläser jag om tvångsproblem (OCD).
Jag tar emot för fokuserade samtalskontakter fr.allt äldre och par.

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn på ett flertal psykologiska behandlingar med utgångspunkt i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitiv psykologi. Behandlingarna syftar till att lindra lidande och att hjälpa människor att utforma sina liv i värderad riktning. Ibland fokuserar behandlingen på att förändra vanor och beteenden som sätter ned livskvaliteten och ibland till att med ökad acceptans för livets villkor bibehålla livskvaliteten.
Behandlingsmetoderna har ett gemensamt fokus på vetenskaplig prövning. Vid jämförelser mellan behandlingsresultaten för KBT och andra behandlingsformer så noterar man ofta bättre resultat för KBT.

Kontakta mig

Telefon: +46 8 320063

e-post: info@psykologannagronbergab.se


english, espanol
I speak English!
¡Hablo español!

         
Innehållet på denna sida © Anna Grönberg 2017.